Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Struktura polskiego rynku ubezpieczeń cz. II

Od sierpnia 1990 r., czyli od czasu demonopolizacji ubezpieczeń gospodarczych zaszło na tym rynku bardzo dużo zmian. Jednym z przejawów dokonujących się przekształceń jest rosnąca liczba zakładów ubezpieczeń, działających na naszym rynku zarówno w dziale I (na życie), jak i II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe). Świadczą o tym dane zawarte w tabeli 7.6.

W ostatnim Okresie daje się zauważyć nieznaczne wyhamowanie tempa wzrostu liczby ubezpieczycieli, co wcale ni6 oznBCZ3 spadku zainteresowa nia naszym rynkiem. Zmienia się natomiast strategia działania poszczególnych inwestorów. W wielu przypadkach zamiast tworzyć nowe firmy, odkupują oni znaczne pakiety akcji od dotychczasowych akcjonariuszy bądź w dużym stopniu partycypują w obejmowaniu nowych emisji akcji w dobrze prosperujących zakładach ubezpieczeniowych. Takie postępowanie jest podyktowane poniekąd omijaniem barier wejścia na ten rynek, z których jedną stanowi obowiązek uzyskania pozwolenia przez nowych ubezpieczycieli od Ministra Finansów. Okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przedłuża się czasami do sześciu miesięcy7. Niezależnie jednak od charakteru tych działań, od 1990 r. kiedy prawie 100% kapitału zainwestowanego w działalność ubezpieczeniową należało do Skarbu Państwa, widać obecnie olbrzymie zmiany w strukturze własnościowej na rynku. Pokazano to na rys. 15. Kierunek i dynamika tych zmian potwierdzają fakt, że sektor ten znajduje się w fazie bardzo intensywnego wzrostu.

Według danych Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiły istotne zmiany w zakresie inwestycji zagranicznych w polskim sektorze ubezpieczeń (rys. 16). Ich wartość według najnowszych danych na koniec 1999 r. osiągnęła wartość 1 217,30 min zł (tj. 293,44 min USD). Dla porównania pół roku wcześniej były one równe 838,46 min zł, a na koniec 1998 r. – 537,46 min zł. W stosunku do stanu na koniec 1998 r. kwota kapitałów zainwestowanych przez podmioty zagraniczne w polskich zakładach ubezpieczeń wzrosła o 126,49% i w ciągu ostatnich dwóch lat powiększyła się ponad 4,5 razy. Udział kapitałów zagranicznych w sumie kapitałów podstawowych zakładów ubezpieczeń wyniósł 50,12% (na koniec 1998 r. 32,69%, a na 31.12.1997 r. – 25,25%).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.