Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Rodzaje rachunków w bankowych instytucjach

Rachunki bieżące mają podstawowe znaczenie w operacjach rozliczeniowych. Na rachunki bieżące wpływają należności od odbiorców za sprzedawane towary i świadczone usługi, z tych rachunków są podejmowane środki na wypłatę wynagrodzeń, pokrywane zobowiązania wobec dostawców, podatki, opłaty itp. Mogą na nich być rejestrowane inne operacje, np. kredyty udzielone w rachunku bieżącym (por. rozdz. 4.2.). W razie potrzeby możliwe jest wyodrębnienie z nich podrachunków gromadzących środki pieniężne na określone cele i przeprowadzanie związanych z nimi rozliczeń, np. fundusze socjalne. Ich rodzaje wynikają z planu kont (por. rozdz. 9.6.1.) odpowiednio przystosowanego do potrzeb danego banku.

Rachunki pomocnicze mogą być otwierane w innych oddziałach tego samego banku lub w innym banku. Otwarcie takiego rachunku w innym banku nie wymaga zgody banku prowadzącego rachunek bieżący, chyba że przewiduje to umowa. Operacje dokonywane za pośrednictwem rachunku pomocniczego są zazwyczaj ograniczone do określonych celów, np. wypłaty wynagrodzeń, wypłaty na skupy produktów rolnych, zaliczki na wydatki administracyjno-gospodarcze w terenowych zakładach lub dla rejestrowania transakcji z innymi bankami.

Rachunki lokat terminowych służą gromadzeniu czasowo wolnych środków, które ich właściciel przechowuje w banku przez określony czas. Rachunki takie posiadają zazwyczaj jednostki gospodarcze, które nie korzystają z pomocy kredytowej banku, a wręcz przeciwnie posiadają nadwyżki płynnych środków, które chcą ulokować na wyższy procent. Wkłady terminowe są bowiem wyżej oprocentowane od wkładów na rachunkach bieżących. Na tych wyżej oprocentowanych rachunkach mogą być gromadzone także różne fundusze o specjalnym przeznaczeniu.

Rachunki oszczędnościowe – wkłady oszczędnościowe są prowadzone dla osób fizycznych. Mogą one również być prowadzone dla szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Rachunki te nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą. Dowodem zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego może być książeczka oszczędnościowa lub inny dokument, który zawsze jest wystawiany jako dokument imienny. Przy tym w nazwie dokumentu powinien być użyty w odpowiednim przypadku wyraz „oszczędnościowy”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.