Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Ubezpieczenia w PRL – dalszy opis

3 stycznia 1947 r. zostały wydane dwa dekrety: o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych oraz o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Dekrety te postanowiły, że: działalność ubezpieczenio- wo-osobową i rzeczową mogą prowadzić tylko państwowe, prawnopublicz- ne lub spółdzielcze zakłady ubezpieczeń i to za zgodą Ministra Skarbu. Jednocześnie został przyznany monopol na dalszą działalność ubezpieczeniową PZUW, a PZW i Kasa Strażacka zostały 1 stycznia 1947 r. włączone do PZUW. Wszystkie inne prawnopubliczne zakłady zostały zlikwidowane. Na terenie całego kraju wprowadzono przymus ubezpieczenia budowli od ognia. PZUW zlecono prowadzenie przymusowych ubezpieczeń rzeczowych, umownych ubezpieczeń rzeczowych i osobowych oraz działalności prewencyjnej. Ten sam dekret wprowadził monopol na działalność reasekuracyjną. Upoważnione do tego zostało Towarzystwo Reasekuracyjne „Warta” Spółka Akcyjna.

Ustawa sejmowa o ubezpieczeniach państwowych z 28 marca 1952 r. potwierdziła fakt upaństwowienia wszystkich zakładów ubezpieczeń gospodarczych. Jednym z ważnych postanowień tej ustawy było przekształcenie PZUW – instytucji publicznoprawnej – w Państwowy Zakład Ubezpieczeń – instytucję państwową o osobowości prawnej. PZU ze swoimi planami gospodarczymi został włączony do narodowego planu gospodarczego.

Kolejna ustawa z 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych przywróciła prewencji odpowiednio wysoką rangę w działalności ubezpieczeniowej na równi z wypłatą odszkodowań i świadczeniami ubezpieczeniowymi.

Poza tym ustanowiono kontrolę społeczną działalności ubezpieczeniowej przez powołanie Rady Ubezpieczeniowej PZU, jako reprezentacji ubezpieczonych. „Warta” otrzymała monopol na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka związanego z żeglugą morską, handlem zagranicznym i tzw. obrotem dewizowym. Jednocześnie zakład ten w 1959 r. zmienił nazwę na „Warta” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji.

W 1961 r. rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w ruchu pojazdów mechanicznych. W 1963 r. Rada Ministrów nałożyła obowiązek ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi, a w 1975 r. zobowiązała rolników do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

W 1984 r. z inicjatywy PZU ukazała się nowa ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, która dopuszczała wielość państwowych zakładów ubezpieczeniowych, tworzonych i likwidowanych przez Ministra Finansów, oraz organizowanie – za jego zgodą – zakładów ubezpieczeń niepaństwowych, spółdzielczych lub w formie spółek kapitałowych. W dniu 5 maja 1987 r. przy Oddziale Wojewódzkim PZU w Krakowie otwarto pierwsze na świecie Muzeum Ubezpieczeń. Jednak dopiero po 1989 r. proces transformacji ustrojowej stworzył warunki do powstania wolnego rynku ubezpieczeniowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.