Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Rachunek zysków i strat banków

Dochody z odsetek od udzielonych kredytów są także zróżnicowane. Ale struktura udzielanych kredytów zależy od struktury pasywów banku, czyli stopnia ich wymagalności. Strategia działania banku określa cele i do nich powinna być dostosowana polityka kredytowa. Ale zarówno polityka kredytowa, jak i depozytowa musi uwzględniać faktyczne ukształtowanie pasywów i aktywów, aby w zależności od tego w kroczącym planowaniu uwzględnić pożądane w przyszłości zmiany. W praktyce banki często opracowują szczegółowe zestawienie odsetek otrzymanych i płaconych, w którym przyjmują przewidywane stany aktywów i pasywów planowanego bilansu. W stosunku do nich planuje się wysokość odsetek płaconych i otrzymywanych, zabezpieczających w przyszłości niezbędną marżę odsetkową. Przy ustalaniu wysokości tych odsetek banki muszą ponadto uwzględnić przewidywaną stopę inflacji i konkurencję innych banków.

Drugą główną częścią rachunku zysków i strat są pozostałe przychody i powstałe koszty operacyjne (patrz schemat). Należą do nich prowizje, koszty i przychody z innych operacji bankowych oraz różnice kursowe. Udział poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów zależy od strategii (charakteru) banku. Na przykład w banku przeprowadzającym operacje dewizowe różnice kursowe (por. s. 314) będą w większym stopniu wpływać na ogólny wynik z działalności bankowej. Rozpiętość (saldo) między różnicami kursowymi dodatnimi a ujemnymi świadczy o efektywności banku w operacjach dewizowych (kursowych). Natomiast bank, który dokonuje na własny rachunek operacji papierami wartościowymi, a nie przeprowadza operacji dewizowych, będzie miał wyższe przychody i koszty dotyczące takich operacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.