Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Brak informacji o oczekiwaniach klienta

Drugim błędem jest budowanie marketingu mix wyłącznie na podstawie naszych wyobrażeń o oczekiwaniach klientów co do produktu, ceny, opakowania, form sprzedaży, metody dystrybucji, rodzaju opakowania, znaczenia marki. Zdarza się nawet, że…

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych

Zabezpieczeniem zwrotności kredytu może być przewłaszczenie przedmiotu, na który udziela się kredytu. Wówczas klient podpisuje dodatkowo umowę przewłaszczenia określonego przedmiotu zakupu. Z mocy takiej umowy do czasu spłaty kredytu…

Gdzie był stosowany franchising

Można jeszcze wspomnieć o przemyśle naftowym jako trzecim obszarze rozwoju franchisingu. Na początku lat trzydziestych kompanie naftowe dostrzegły swoją szansę i powoli zaczęły przestawiać się na system franchisingu. Poprzednio większość…

Specyfika marketingu usług

Cechy usług, a zwłaszcza ich niematerialność i nietrwałość, sprawiają, że stosowanie marketingu w sferze usług różni się wyraźnie od marketingu dóbr materialnych, przede wszystkim dóbr konsumpcyjnych. Dla marketingu dóbr konsumpcyjnych,…

Organizacja macierzowa

Istota organizacyjnych struktur wielowymiarowych polega na wyodrębnianiu i grupowaniu podstawowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym wykorzystywaniem dwóch i więcej kryteriów specjalizacji. Kryteria te są równoważne pod względem…

Rozwój pracowników – kontynuacja

Istota formalnego sposobu oceny pracowników może być kojarzona z dwoma kategoriami. Pierwszą jest dążenie do sukcesu organizacji i jej pracowników oraz łączenia interesów tych podmiotów. Druga to wykorzystanie metod i procedur…

Wskaźniki kontrolne dla firmy Sport Shoes

- Shoes można wyciągnąć następujące wnioski:- W najbliższych latach będzie wzrastał zarówno wartościowy, jak i ilościowy udział w iynku, przy czym udział wartościowy będzie większy od ilościowego (przedstawiono to dodatkowo na wykresie).…

Na podium w prezentacji

Przyjrzyjmy się najpierw, co się dzieje na chwilę przed wyjściem na podium. Posłuchajmy uważnie, w jaki sposób zostaniemy przedstawieni słuchaczom. Osoba, która to robi, może powiedzieć coś osobistego, wzruszającego lub dowcipnego. Czasem…

DEFINICJA I ISTOTA WARTOŚCIOWANIA PRACY

Ważną rolę w kształtowaniu płac odgrywa wartościowanie pracy, toteż warto poświęcić mu uwagę. Wartościowanie pracy, zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem zmierzającym do zróżnicowania prac i stanowisk pracy pod kątem różnic w…

Początki ubezpieczeń na świecie

Nawet społeczeństwom babilońskiemu, egipskiemu, greckiemu i rzymskiemu nieobca była myśl o ubezpieczeniu się przez mogącymi powstać - w wyniku określonych zdarzeń, których wystąpienia dokładnie nie można przewidzieć - szkodami na mieniu i…