Szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie (księgowy i księgowa)? Tani cennik - usługi! Pełna księgowość spółki, firmy!

Analiza SWOT dla firmy Hair Style

Opracowując analizy strategiczne, właścicielka salonu fryzjerskiego Hair Style stanęła przed trudniejszym zadaniem niż wcześniej omawiane organizacje, ponieważ nie ma gotowych modeli oceny sytuacji strategicznej ani też nie może liczyć na…

Istota procesu postępowania konsumentów

Punktem wyjścia wszelkich działań marketingowych jest konsument. Wiedza o konsumencie oraz jego postępowaniu na rynku jest niezbędna do opracowania jakiegokolwiek programu marketingowego czy też skutecznego zastosowania któregokolwiek z…

Brak informacji o oczekiwaniach klienta

Drugim błędem jest budowanie marketingu mix wyłącznie na podstawie naszych wyobrażeń o oczekiwaniach klientów co do produktu, ceny, opakowania, form sprzedaży, metody dystrybucji, rodzaju opakowania, znaczenia marki. Zdarza się nawet, że…

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych

Zabezpieczeniem zwrotności kredytu może być przewłaszczenie przedmiotu, na który udziela się kredytu. Wówczas klient podpisuje dodatkowo umowę przewłaszczenia określonego przedmiotu zakupu. Z mocy takiej umowy do czasu spłaty kredytu…

Gdzie był stosowany franchising

Można jeszcze wspomnieć o przemyśle naftowym jako trzecim obszarze rozwoju franchisingu. Na początku lat trzydziestych kompanie naftowe dostrzegły swoją szansę i powoli zaczęły przestawiać się na system franchisingu. Poprzednio większość…

Specyfika marketingu usług

Cechy usług, a zwłaszcza ich niematerialność i nietrwałość, sprawiają, że stosowanie marketingu w sferze usług różni się wyraźnie od marketingu dóbr materialnych, przede wszystkim dóbr konsumpcyjnych. Dla marketingu dóbr konsumpcyjnych,…

Organizacja macierzowa

Istota organizacyjnych struktur wielowymiarowych polega na wyodrębnianiu i grupowaniu podstawowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym wykorzystywaniem dwóch i więcej kryteriów specjalizacji. Kryteria te są równoważne pod względem…

Rozwój pracowników – kontynuacja

Istota formalnego sposobu oceny pracowników może być kojarzona z dwoma kategoriami. Pierwszą jest dążenie do sukcesu organizacji i jej pracowników oraz łączenia interesów tych podmiotów. Druga to wykorzystanie metod i procedur…

Wskaźniki kontrolne dla firmy Sport Shoes

- Shoes można wyciągnąć następujące wnioski:- W najbliższych latach będzie wzrastał zarówno wartościowy, jak i ilościowy udział w iynku, przy czym udział wartościowy będzie większy od ilościowego (przedstawiono to dodatkowo na wykresie).…